ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಯಾಕೆ ಪೂಜನೀಯ ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು??

1,116

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. … ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶನಿ ದೇವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ,ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜನಿಸಿದನೆಂದು “ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ” ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ “ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ” ಸಹ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮರವು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು, “ನಾನು ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ದೂರಮಾಡಲು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶನಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ 12 ಅಥವಾ 18 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಬಂದ ಸಂಕಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.