ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗುಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ??

1,056

ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಂತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರರು ಕ’ಷ್ಟಪಟ್ಟು ತ’ರಭೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆ’ಲ್ಲುವುದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ ಮು’ಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕೋರೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಈ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಯರೆ ಡಿ ಕೂಬರ್ಟಿನ್ ರಚಿಸಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯ 5 ಉಂಗುರಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚ’ಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚ’ಟುವಟಿಕೆಯ ಜಾ’ಗತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಐದು ಅಂತರದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಉಂಗುರಗಳು). ಅದರ ಐದು-ಬಣ್ಣದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಕಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಉಂಗುರಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಉಂಗುರಗಳು ಇವೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚ’ಳುವ’ಳಿಯ ಚ’ಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ಖಂಡಗಳ ಒ’ಕ್ಕೂ’ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1913 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಉಂಗುರಗಳು ಹೆ’ಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಐದು ರಿಂಗುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ದ್ವಜಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.