ಚೀನಾ ಪ್ರತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದ ಕಾರಣವೇನು? ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಪಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

1,172

ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀ’ನಾ ಪ್ರಾ’ಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃ’ಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಿಯರು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಈವೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ’ಲಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ ಜ’ನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರ ಹಾಗು ಪೋಷಕರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇ’ರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೇಕು . ಆ’ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ’ಲವಾದ ಸ್ಪ’ರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣವಿದೆ . ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕ’ಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋ’ಲಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಚೀ’ನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೀ’ನಾ ಒಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಚೀ’ನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತರಹದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.